Reis - Revista Española de Investigaciones Sociológicas

CIS

Cerca ràpida

Cerca avançada

Normes Editorials


La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) és una publicació trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas que té com a objectiu difondre investigacions científiques de qualitat que contribueixin a entendre millor els fenòmens polítics i socials.

Els articles i les notes d'investigació originals que es reben per ser publicats en la REIS segueixen un procés de selecció que respon a estrictes criteris de qualitat i el fan sempre avaluadors especialistes externs a la revista, observant l'anonimat tant d'aquests com dels autors.

El Consell Editorial de la REIS està obert a la recepció de crítiques de llibres i d'assajos bibliogràfics.


EL PROCÉS DE SELECCIÓ D'ARTICLES I NOTES D'INVESTIGACIÓ

El procés de selecció de manuscrits és gratuït i es desenvolupa seguint el procediment descrit a continuació:

 1. Recepció de manuscrits:: per presentar manuscrits originals a la REIS, s'ha d'accedir al lloc web dedicat a aquesta revista a la plataforma ScholarOne:

  http://mc04.manuscriptcentral.com/reis

  La recepció de manuscrits s'ha de fer només a través de la plataforma ScholarOne. No s'admet la tramesa d'originals a través de missatges de correu electrònic. Es poden dirigir dubtes o consultes relatives al procés de presentació de manuscrits a l'adreça electrònica consejo.editorial@cis.es.

  Una vegada rebut el manuscrit original a través d'aquesta plataforma, l'autor rebrà automàticament un correu que justificarà la recepció de la tramesa, sens detriment que es torni a sol•licitar a l'autor que esmeni errors de format o presentació o que se cenyeixi als requeriments detallats a les Instruccions als autors.

  L’enviament de manuscrits, la seva avaluació i, si escau, la ulterior publicació no suposa cap cost per als autors o autores.

 2. Després de la seva recepció, la Secretaria de la REIS procedirà a revisar el manuscrit per assegurar-ne l'anonimat. A fi de garantir la imparcialitat en l'avaluació dels treballs, s'eliminaran o modificaran els elements del manuscrit que puguin donar lloc a una identificació directa dels autors (nom, referències explícites a les obres mateixes, agraïments, etc.) o indirecta (fonamentalment, detalls biogràfics/professionals dels autors que, amb poc esforç, en possibilitin la identificació). En qualsevol cas, el personal de la Secretaria de la REIS responsable de supervisar i assegurar l'anonimat, vetllarà perquè el seu impacte al manuscrit resulti mínim i no n'alteri la coherència. La presentació de manuscrits implica l'acceptació dels autors d'aquestes possibles modificacions, fetes exclusivament per al procés d'avaluació.

 3. Alhora, es procedirà a la classificació temàtica del manuscrit, per a la qual cosa s'emprarà la classificació d'especialitats proposada per la UNESCO per a les ciències socials, complementada pel Tesaurus del CIS.

 4. Tot seguit, s'efectuarà una primera valoració o selecció prèvia. Almenys dos membres del Consell Editorial comprovaran l'adequació del manuscrit a l'àmbit temàtic de la revista i la seva qualitat general. No obstant això, en cas que una d'aquestes valoracions fos positiva l'article passaria a avaluació externa. S'exclouran aquells treballs el contingut dels quals sigui aliè a la sociologia, a la ciència política o a ciències socials afins, així com els que manquin de l'estructura d'un text acadèmic. Els autors de treballs que no superin aquesta selecció rebran notificació justificada de tal circumstància.

 5. Revisió per parells doble cec: cada article o nota d'investigació que superi la selecció prèvia s'enviarà a dos especialistes aliens al Consell Editorial i al Centre d'Investigacions Sociològiques perquè en procedeixin a l'avaluació de manera anònima. Aquests avaluadors emetran un informe motivat sobre la qualitat científica del manuscrit i la conveniència o no de publicar-ho, la qual cosa serà presa en consideració pel Consell. Els avaluadors disposaran de quatre setmanes per lliurar els informes, que hauran de tenir uns modes respectuosos i constructius.

 6. El Consell Editorial podrà recórrer, quan ho cregui convenient, a un tercer avaluador extern o a un comitè d’experts en cas que les dues avaluacions siguin obertament discrepants.

 7. Els informes dels avaluadors externs s'enviaran als autors juntament amb la decisió final, que anirà a càrrec del Consell Editorial.

 8. Els plens del Consell Editorial es celebraran almenys tres vegades a l'any i hi han d'assistir com a mínim la meitat més un dels membres.

 9. El Consell Editorial, en funció de les avaluacions externes de cada manuscrit, podrà adoptar quatre tipus de decisió:

   a) Publicable amb modificacions menors: el manuscrit es publicarà directament o després de fer-hi millores menors.

   b) Publicable amb modificacions importants: es podrà publicar després de fer-hi millores importants.

   c) No publicable, tornar-lo per a refer-lo: es tornarà a l'autor amb indicacions per a reelaborar-lo. El manuscrit resultant s'haurà de tornar a avaluar, sense garanties sobre la seva futura publicació.

   d) No publicable: el manuscrit no es publicarà.

 10. Els autors dels manuscrits que hagin de ser sotmesos a revisió per a la publicació disposaran de dues setmanes per comunicar a la Secretaria de la REIS si accedeixen a efectuar aquestes modificacions en el sentit proposat pel Consell Editorial, així com el termini en què es comprometen a lliurar la versió revisada, que en cap cas no serà superior als dos mesos. El manuscrit, una vegada revisat, s'enviarà de nou a la Secretaria de la REIS acompanyat d'una memòria explicativa dels canvis efectuats. La Secretaria de la REIS n'enviarà al Consell Editorial la versió revisada, la memòria explicativa dels canvis i el manuscrit original. Si el Consell Editorial estima que les modificacions introduïdes es corresponen amb el que s'ha sol•licitat, el manuscrit es considerarà aprovat per a la publicació.

 11. Els assajos bibliogràfics i les presentacions que acompanyin els textos clàssics seran enviats almenys a un avaluador extern i, posteriorment, hauran de rebre informe favorable del Consell Editorial per a l'aprovació.

 12. Criteris de política editorial: els factors en què es fonamenten les decisions sobre l'acceptació-rebuig dels manuscrits són els següents: originalitat, rellevància, qualitat metodològica i presentació o estil.

 13. Informació pública:

  A la web del CIS estarà disponible la informació actualitzada sobre les resolucions adoptades en cada Consell Editorial sobre els manuscrits avaluats: el nombre de manuscrits aprovats, enviats a revisar i rebutjats; i el temps mitjà d'espera entre la recepció d'un manuscrit i la comunicació de la resolució a l'autor.

  La Secretaria de la REIS, al començament de cada any, farà públic un Informe d'activitats referit a l'any anterior, els continguts mínims del qual seran:

   a) Identitats del total d'avaluadors externs durant l'exercici anterior.

   b) Total de manuscrits rebuts.

   c) Total de manuscrits rebutjats en selecció prèvia.

   d) Total de manuscrits avaluats en els plens del Consell Editorial: quants van resultar aprovats, de quants es va requerir revisió i quants van ser desestimats per a la seva publicació.

   e) Temps mitjà entre la recepció d'un manuscrit i la comunicació del resultat de l'avaluació al seu autor.DRETS I OBLIGACIONS DELS AUTORS

Els autors tenen els drets següents:

 1. A rebre justificant de recepció, per correu electrònic, de les seves comunicacions amb la Secretaria de la REIS, especialment pel que fa a la tramesa del manuscrit i materials complementaris.

 2. Que la Secretaria de la REIS mantingui l'anonimat de la seva autoria i no difongui el seu manuscrit més enllà del necessari per al procés d'avaluació.

 3. A rebre la decisió final del Consell Editorial i les avaluacions en què s'ha basat, llevat d'en el cas dels manuscrits rebutjats en la selecció prèvia.

L'autor/a que proposi manuscrits per a la seva publicació en la REIS tindrà les obligacions següents:

 1. La tramesa d'un manuscrit a la REIS suposa la lectura i l'acceptació de les normes editorials i les instruccions als autors de la revista.

 2. Mentre el manuscrit estigui en procés d'avaluació per part de la REIS, l'autor/a no el presentarà, per a la seva avaluació, a altres revistes. No obstant això, la revista pot acceptar treballs publicats prèviament en actes de congressos sempre que la seva qualitat ho justifiqui. S'indicarà en l'article on ha estat publicat prèviament.

 3. L'autor/a es compromet a no publicar el seu article en cap altra revista, sigui en format de paper o electrònic, llevat que el CIS l'autoritzi expressament a fer-ho. Sí que podrà difondre'l en congressos, simposis o com a documents de treball.

 4. L'autor/a assumirà els conflictes que poguessin sorgir per raons de drets d'autor, com queda recollit en el punt 7 de les Instruccions als autors.

 5. Els autors cediran a la REIS els drets de comunicació pública del seu manuscrit per a su difusión i explotación a través d'intranets, Internet i qualssevol portals i dispositius sense fil que decideixi l'editor, mitjançant la posada a disposició dels usuaris per a consulta en línia del seu contingut i el seu extracte, per a la seva impressió en paper i/o per a la seva descàrrega i arxiu, tot això en els termes i condicions que constin en la web on es trobi allotjada l'obra. Tanmateix, la REIS autoritza els autors dels treballs publicats en la revista a oferir a les seves webs personals o a qualsevol reposador d'accés obert una còpia d'aquests treballs una vegada publicats. Juntament amb aquesta còpia ha d'incloure's una menció específica de la REIS, citant l'any i el número de la revista en la qual va ser publicat l'article i afegint, a més, l'enllaç a la web/webs de la REIS.

 6. L'autor ha de citar posant entre cometes i indicant correctament la font, l'editorial i l'autor de l'obra citada.


PRINCIPIS ÈTICS DE LA INVESTIGACIÓ I LA PUBLICACIÓ

Els supòsits de plagi són: parafrasejar una font sense esmentar-ne la font; parafrasejar de forma abusiva, fins i tot esmentant-ne la font1.

El supòsits generals de frau científic són: a) fabricació, falsificació o omissió de dades i plagi; b) publicació duplicada; c) conflictes d'autoria. Les pràctiques deshonestes relatives al plagi i als diversos supòsits de frau científic que siguin detectades seran debatudes pels membres del Consell Editorial, que decidiran les mesures a adoptar-hi. L'autor/s assumirà les conseqüències de qualsevol tipus que es derivin de l'incompliment de les obligacions assenyalades en aquestes normes editorials.


SOBRE EL PROCÉS DE PUBLICACIÓ

 1. Inclusió en el sumari: Els manuscrits, una vegada acceptats definitivament, podran ser inclosos en els sumaris dels següents números de la revista. Per considerar la seva inclusió, el Consell Editorial tindrà en compte tant la data de recepció com la data d'aprovació del manuscrit.

 2. Als autors que ho sol•licitin, se'ls expedirà certificació conforme el seu manuscrit ha estat aprovat i està pendent de publicació.

 3. Correcció de proves: Les proves d'impremta seran remeses a l'autor per a la correcció d'errors, en format electrònic o en paper. Aquestes proves s'hauran de tornar a la Secretaria de la REIS en un termini no superior a 15 dies a partir de la data de tramesa. Si passat aquest termini no s'hagués rebut el treball, es publicarà tal com el lliuri l'impressor, sense que aquest ni la revista siguin responsables dels errors que puguin aparèixer. En la correcció de proves no es permetran modificacions o alteracions substancials del contingut del manuscrit tal com va ser aprovat per a la seva publicació. L'autor/a rebrà gratuïtament una còpia impresa de la revista en la qual aparegui el seu article i també un arxiu electrònic amb la seva contribució.

 4. Traducció i correcció de proves en anglès: La REIS disposarà i organitzarà la traducció inversa d'espanyol a anglès dels manuscrits aprovats per a la seva publicació bilingüe en format electrònic. La responsabilitat de la qualitat tècnica d'aquestes traduccions recau exclusivament en la revista, la qual cosa no obsta perquè als autors se'ls requereixi l'opinió i la col•laboració en la correcció de proves d'impremta.


1 http://www.plagiarism.org

CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · Espanya | adreça electrònica: cis@cis.es