Reis - Revista Española de Investigaciones Sociológicas

CIS

Busca rápida

Busca avanzada

Normas Editoriais


A Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) é unha publicación trimestral do Centro de Investigaciones Sociológicas que ten por obxecto difundir investigacións científicas de calidade que contribúan a entender mellor os fenómenos políticos e sociais.

Os artigos e notas de investigación orixinais que se reciben para ser publicados na REIS seguen un proceso de selección que responde a estritos criterios de calidade e é realizado sempre por avaliadores especialistas externos á revista, observando o anonimato tanto destes coma dos autores.

O Consello Editorial da REIS está aberto á recepción de críticas de libros e de ensaios bibliográficos.


O PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTIGOS E NOTAS DE INVESTIGACIÓN.

O proceso de selección de manuscritos é gratuíto e desenvólvese seguindo o procedemento descrito a continuación:

 1. Recepción de manuscritos: para presentar manuscritos orixinais á REIS, débese acceder ao sitio Web dedicado a esta revista na plataforma ScholarOne:

  http://mc04.manuscriptcentral.com/reis

  A recepción de manuscritos realizarase só a través da plataforma ScholarOne. Non se admite o envío de orixinais a través de mensaxes de correo electrónico. Pódense dirixir dúbidas ou consultas relativas ao proceso de presentación de manuscritos ao enderezo de correo electrónico consejo.editorial@cis.es.

  Unha vez recibido o manuscrito orixinal a través da devandita plataforma, o autor recibirá automaticamente un correo acusando recibo do envío, sen menoscabo de que se volva solicitar ao autor que emende erros de formato ou presentación ou que se cinga aos requirimentos detallados nas Instruccións aos autores.

  O envío de manuscritos, a súa avaliación e, se é o caso, ulterior publicación non supón custo ningún para os/as autores/as.

 2. Tras a súa recepción, a Secretaría da REIS procederá a revisar o manuscrito para asegurar a súa anonimización. Co fin de garantir a imparcialidade na avaliación dos traballos, eliminaranse ou modificarán os elementos do manuscrito que poidan dar lugar a unha identificación directa dos autores (nome, referencias explícitas ás propias obras, agradecementos, etc.) ou indirecta (fundamentalmente, detalles biográficos/profesionais dos autores que, con escaso esforzo, posibiliten a súa identificación). En calquera caso, o persoal da Secretaría da REIS responsable de supervisar e asegurar a anonimización, velará para que o seu impacto no manuscrito resulte mínimo e non altere a coherencia deste. A presentación de manuscritos implica a aceptación dos autores destas posibles modificacións, realizadas exclusivamente para o proceso de avaliación.

 3. Ao tempo, procederase á clasificación temática do manuscrito, empregando a clasificación de especialidades propostas pola UNESCO para as ciencias sociais, complementada polo Thesaurus do CIS.

 4. Seguidamente, efectuarase unha primeira valoración ou selección previa. Polo menos dous membros do Consello Editorial comprobarán a adecuación do manuscrito ao ámbito temático da revista e a súa calidade xeral. Non obstante, no caso de que unha destas valoracións fose positiva, o artigo pasará a avaliación externa. Excluiranse aqueles traballos cuxo contido sexa alleo á socioloxía, á ciencia política ou a ciencias sociais afíns, así como os que carezan da estrutura dun texto académico. Os autores de traballos que non superen esta selección recibirán unha notificación xustificada de tal circunstancia.

 5. Revisión por pares dobre cego: cada artigo ou nota de investigación que supere a selección previa enviarase a dous especialistas alleos ao Consello editorial e ao Centro de Investigacións Sociolóxicas, para que procedan á súa avaliación de forma anónima. Estes avaliadores emitirán un informe motivado sobre a calidade científica do manuscrito e a conveniencia ou non de publicalo, que será tomado en consideración polo Consello. Os avaliadores dispoñerán de catro semanas para entregar os seus informes, cuxas formas haberán de ser respectuosas e construtivas.

 6. O Consello Editorial, cando o estime necesario, recorrerá a un terceiro avaliador externo ou a un comité de expertos en caso de que as dúas avaliacións resulten abertamente discrepantes.

 7. Os informes dos avaliadores externos serán enviados aos autores xunto á decisión final, que correrá a cargo do Consello Editorial.

 8. Os plenos do Consello Editorial celebraranse polo menos tres veces ao ano, debendo asistir, como mínimo, a metade máis un dos seus membros.

 9. O Consello editorial en función das avaliacións externas de cada manuscrito poderá adoptar catro tipos de decisión:

   a) Publicable con modificacións menores: o manuscrito será publicado directamente ou tras realizar melloras menores.

   b) Publicable con modificacións importantes: poderase publicar tras realizar melloras importantes.

   c) Non publicable, devolver para refacer: será devolto ao autor con indicacións para a súa reelaboración. O manuscrito resultante deberá ser avaliado de novo, sen garantías sobre a súa futura publicación.

   d) Non publicable: o manuscrito non será publicado.

 10. Os autores dos manuscritos que deberán ser sometidos a revisión para a súa publicación, dispoñerán de dúas semanas para comunicar á Secretaría da REIS se acceden a realizar tales modificacións no sentido proposto polo Consello editorial, así como o prazo no que se comprometen a entregar a versión revisada, que en ningún caso será superior aos dous meses. O manuscrito, unha vez revisado, enviarase de novo á Secretaría da REIS acompañado dunha memoria explicativa dos cambios realizados. A Secretaría da REIS enviará ao Consello editorial a versión revisada deste, a memoria explicativa dos cambios e o manuscrito orixinal. Se o Consello editorial estima que as modificacións introducidas se corresponden co solicitado, o manuscrito pasará a considerarse aprobado para a súa publicación.

 11. Os ensaios bibliográficos e as presentacións que acompañen os textos clásicos serán enviados polo menos a un avaliador externo e, posteriormente, deberán recibir informe favorable do Consello editorial para a súa aprobación.

 12. Criterios de Política Editorial: os factores nos que se fundamentan as decisións sobre a aceptación-rexeitamento dos manuscritos son os seguintes: orixinalidade, relevancia, calidade metodolóxica e presentación ou estilo.

 13. Información pública:

  Na Web do CIS estará dispoñible a información actualizada acerca das resolucións adoptadas en cada Consello Editorial sobre os manuscritos avaliados: o número de manuscritos aprobados, enviados a revisar e rexeitados; así como o tempo medio de espera entre a recepción dun manuscrito e a comunicación da resolución ao autor.

  A Secretaría da REIS, ao comezo de cada ano, fará público un Informe de Actividades referido ao ano anterior, cuxos contidos mínimos serán:

   a) Identidades do total de avaliadores externos durante o exercicio anterior.

   b) Total de manuscritos recibidos.

   c) Total de manuscritos rexeitados en selección previa.

   d) Total de manuscritos avaliados nos plenos do Consello Editorial: cantos resultaron aprobados, de cantos se requiriu revisión e cantos foron desestimados para a súa publicación.

   e) Tempo medio entre a recepción dun manuscrito e a comunicación do resultado da avaliación ao seu autor.DEREITOS E OBRIGAS DOS AUTORES

Os autores teñen os seguintes dereitos:

 1. A recibir notificación de recibo, por correo electrónico, das súas comunicacións coa Secretaría da REIS, especialmente no que se refire ao envío do manuscrito e materiais complementarios.

 2. A que a Secretaría da REIS manteña o anonimato da súa autoría e non difunda o seu manuscrito máis alá do necesario para o proceso de avaliación.

 3. A recibir a decisión final do Consello editorial e as avaliacións en que se baseou, salvo no caso dos manuscritos rexeitados na selección previa.

O autor/a que propoña manuscritos para a súa publicación na REIS terá as seguintes obrigas:

 1. O envío dun manuscrito á REIS supón a lectura e aceptación das normas editoriais e as instrucións aos autores da revista.

 2. Mentres o manuscrito estea en proceso de avaliación por parte da REIS, o autor/a non o presentará, para a súa avaliación, a outras revistas. Con todo, a revista acepta artigos previamente publicados en anais de conferencias, sempre que a súa calidade o xustifique. O autor afirma no artigo que se publicou previamente.

 3. O autor/a comprométese a non publicar o seu artigo en ningunha outra revista, sexa en formato de papel ou electrónico, agás que o CIS os autorice expresamente a facelo. Si poderán difundilo en congresos, simposios ou como documentos de traballo.

 4. O autor/a asumirá os conflitos que puidesen ter lugar por razóns de dereitos de autor, como queda recollido no punto 7 das Instrucións aos autores.

 5. Os autores cederán á REIS os dereitos de comunicación pública do seu manuscrito para su difusión e explotación a través de Intranets, Internet e calquera tipo de portal e dispositivo sen fíos que decida o editor, mediante a posta a disposición dos usuarios para consulta en liña do seu contido e o seu extracto, para a súa impresión en papel e/ou para a súa descarga e arquivo, todo iso nos termos e condicións que consten na web onde estea aloxada a obra. Non obstante, a REIS autoriza os autores dos traballos publicados na revista a que ofrezan nas súas webs persoais ou en calquera depósito de acceso aberto unha copia deses traballos unha vez publicados. Xunto con esa copia debe incluírse unha mención específica da REIS, citando o ano e o número da revista en que foi publicado o artigo e engadindo, ademais, o enlace á web/webs da REIS.

 6. O autor debe citar usando comiñas e indicando correctamente a fonte, editorial e autor da obra citada.


PRINCIPIOS ÉTICOS DA INVESTIGACIÓN E PUBLICACIÓN

Os supostos de plaxio son: imitación (parafraseo) dunha fonte sen mencionar a fonte; e imitación abusiva (parafraseo abusivo) dunha fonte, mesmo se se menciona a fonte1.

O supostos xerais de fraude científica son os seguintes: a) fabricación, falsificación ou omisión de datos e plaxio; b) publicación duplicada; c) conflitos de autoría. As prácticas deshonestas relativas ao plaxio e aos diversos supostos de fraude científica que se detecten serán debatidas polos membros do Consello Editorial, que decidirán as medidas que hai que adoptar. O autor ou autores asumirán as consecuencias de calquera natureza que se deriven do incumprimento das obrigas sinaladas nestas normas editoriais.


ACERCA DO PROCESO DE PUBLICACIÓN

 1. Inclusión no sumario: Os manuscritos, unha vez aceptados definitivamente, poderán ser incluídos nos sumarios dos seguintes números da revista. Para considerar a súa inclusión, o Consello Editorial terá en conta tanto a data de recepción coma a data de aprobación do manuscrito.

 2. Aos autores que o soliciten, expediráselles certificación de que o seu manuscrito foi aprobado e está pendente de publicación.

 3. Corrección de probas: As probas de imprenta serán remitidas ao autor para a corrección de erros, en formato electrónico ou en papel. Estas probas deberán devolverse á Secretaría da REIS nun prazo non superior a 15 días a partir da data de envío. Na corrección de probas non se permitirán modificacións ou alteracións substanciais do contido do manuscrito tal e como foi aprobado para a súa publicación. O autor/a recibirá gratuitamente unha copia imprimida da revista na que apareza o seu artigo así como un arquivo electrónico coa súa contribución.

 4. Tradución e corrección de probas en inglés: A REIS dispoñerá e organizará a tradución inversa de español a inglés dos manuscritos aprobados para a súa publicación bilingüe en formato electrónico. A responsabilidade da calidade técnica das devanditas traducións recae exclusivamente na revista, o que non obsta para que aos autores se lles requira a súa opinión e colaboración na corrección de probas de imprenta.


1 http://www.plagiarism.org

CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · España | correo electrónico: cis@cis.es