Reis - Revista Española de Investigaciones Sociológicas

CIS

Cerca ràpida

Cerca avançada

Instruccions als autors


La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) té per objecte difondre treballs acadèmics inèdits en l'àmbit de la sociologia, la ciència política i ciències socials afins, sempre que el seu contingut contribueixi al millor coneixement de la societat, la política o la metodologia de recerca social.

Abans d'enviar un manuscrit per a la seva avaluació, us preguem que verifiqueu que el seu contingut s'ajusta als objectius exposats. Es podran rebutjar els manuscrits fora d'aquest àmbit temàtic, sense que se'n procedeixi a l'avaluació.

 1. Els treballs es podran presentar, per a ésser avaluats, en castellà o en anglès. Tots els articles avaluats i aprovats es publicaran en ambdós idiomes a l'edició electrònica de la revista. L'edició en paper només publicarà articles en castellà.
 2. La REIS accepta per a la seva publicació els tipus de manuscrits següents:

   a) Articles: han de ser treballs d'investigació originals, de caràcter teòric o empíric, amb un adequat desenvolupament teòric o analític i han de tenir el format habitual de les revistes científiques especialitzades.

   b) Notes d'investigació: han d'informar breument de troballes singulars, aportacions noves, replicació de troballes o afegits a la literatura científica que en justifiquin la publicació sense l'extensió i el desenvolupament teòrics o el detall analític requerit als articles.

   c) Notes sobre el Banc de Dades del CIS: s’han de presentar treballs en els que s’explotin i s’analitzin les tendències d’evolució sobre temes d’actualitat i d’interès sociològic o politològics, utilitzant el Banc de Dades del CIS.

   d) Assaigs bibliogràfics: han d'analitzar dues o més publicacions recents sobre el mateix tema; poden tenir notes a peu de pàgina i referències bibliogràfiques al final.

   e) Crítica de llibres: han de ser treballs assagístics que analitzin novetats editorials d'interès acadèmic i científic.

 3. Recepció de manuscrits:: per presentar manuscrits originals a la REIS, s'ha d'accedir al lloc web dedicat a aquesta revista a la plataforma ScholarOne:

  http://mc04.manuscriptcentral.com/reis

  La recepció de manuscrits s'ha de fer només a través de la plataforma ScholarOne. No s'admet la tramesa d'originals a través de missatges de correu electrònic. Es poden dirigir dubtes o consultes relatives al procés de presentació de manuscrits a l'adreça electrònica consejo.editorial@cis.es.

 4. La tramesa de manuscrits pressuposa que els autors coneixen i accepten aquestes instruccions, i també les normes editorials.

 5. L'autor de la tramesa o remitent serà el destinatari de totes les comunicacions que emeti la Secretaria de la REIS, a través del sistema ScholarOne, relacionades amb la proposta. S'haurà de donar d'alta en el sistema, registrar-s'hi com a autor i emplenar els camps indicats com a obligatoris. Aquesta persona es farà responsable, en el cas que hi hagi diversos autors, de contactar amb els seus col•laboradors i de facilitar a la Secretaria de la REIS la informació necessària sobre els dits col•laboradors, i alhora es farà responsable dels possibles conflictes sobre l'autoria del manuscrit1. Si es desitja canviar l'autor destinatari de les comunicacions, s'ha de sol•licitar explícitament.

 6. Els treballs han de ser inèdits en qualsevol llengua. No obstant això, la revista pot acceptar treballs publicats prèviament en actes de congressos sempre que la seva qualitat ho justifiqui. S'indicarà en l'article on ha estat publicat prèviament.

  És responsabilitat de l'autor/a informar sobre la situació dels drets d'autor. A l'efecte d'allò que estipulen els articles 138-143 de la Llei de propietat intel•lectual pel que fa a les accions i els procediments que puguin emprendre's contra qui infringeixi els drets de propietat intel•lectual, la publicació d'un treball que atempti contra els drets esmentats serà responsabilitat de l'autor/a.

 7. S'han d'enviar dues versions del manuscrit:

   a) Una versió tal com l'autor desitjaria que es publiqués.

   b) Una d'anònima, és a dir, en la qual se suprimeixin totes les referències que permetin la identificació directa de l'autor o inferir la seva identitat.

   c) En tot cas, la Secretaria de la REIS revisarà l'anonimat dels manuscrits.

 8. S'ha d'adjuntar una breu nota biogràfica de l'autor/a o dels autors, de no més de 150 paraules per cada persona. En qualsevol cas, hi ha de constar:

   a) El nom complet.1.

   b) La filiació institucional, que es donarà en ordre decreixent; això és, de primer la institució general (entitat principal) seguit de la institució o les institucions subordinades (departaments, etc.) en l'ordre de dependència orgànica que tinguin. S'ha d'indicar la ciutat (encara que el nom de la institució ja l'inclogui) i el país. S'emprarà el nom complet i oficial de la institució.

   c) Una adreça electrònica.

 9. Quant al format del manuscrit que s'envia a través del sistema ScholarOne, s'han de tenir en compte les indicacions següents:

  a) Els “articles”, “notes de investigació” i “notes sobre el banc de dades del CIS” han de portar el títol primer en castellà i després en anglès. El títol ha de reflectir el contingut de l'article o de la nota. No es recomana emprar títols de més de 10 paraules. Es poden emprar subtítols, però en cap cas es poden incloure abreviatures.

  b) Els treballs han d'anar precedits d'un resum breu d'entre 100 i 130 paraules, que tindrà una versió en espanyol i una altra en anglès, però ambdues han de tenir contingut idèntic. El resum ha d'exposar amb claredat la finalitat de l'estudi o la investigació (objectius); els procediments bàsics (mètodes); les principals troballes (resultats), i les conclusions més rellevants, i també remarcar els aspectes nous i importants de l'estudi.

  c) Sota el resum s'han d'afegir entre 4 i 8 paraules clau en espanyol amb la seva corresponent traducció en anglès. Si és possible es faran servir termes internacionalment acceptats en sociologia i ciència política o, si no n'hi ha, termes internacionalment acceptats en les disciplines científiques esmentades.

  d) Després de les paraules clau, s'ha d'incloure el text del manuscrit proposat que, en tot cas, ha d'atenir-se a les característiques següents:

   - Els "articles" han de tenir una extensió màxima de 9.000 paraules, títol, resums, paraules clau, taules, bibliografia i notes a peu de pàgina incloses.

   - Les “notes d’investigació” i les “notes sobre el banc de dades del CIS” han de tenir una extensió màxima de 5000 paraules, títol, resums, paraules clau, taules, bibliografia i notes a peu de pàgina inclosos.

   - Els "assaigs bibliogràfics" han de tenir una extensió màxima de 3.500 paraules.

   - Les "crítiques de llibres" han de tenir una extensió màxima de 2.500 paraules. S'haurà d'especificar l'autor, el títol, l'editorial, el lloc i la data de publicació de l'obra analitzada, i també el nom, els cognoms i l'adreça de contacte de l'autor de la crítica.

 10. Pel que fa a l'estil del text del manuscrit que s'envia, cal:

   a) Emprar un únic tipus de lletra i una única mida: Times New Roman 12.

   b) No justificar el text.

   c) No sagnar el començament dels paràgrafs.

   d) Totes les abreviatures s'han de descriure la primera vegada que s'esmentin.

   e) Les notes aniran a peu de pàgina.

 11. Totes les taules i els gràfics han d'estar numerats correctament (xifres romanes per a les taules i xifres aràbigues per als gràfics) i presentats un a cada full, al final del document. Han de tenir un títol concís que permeti entendre el contingut de la taula o del gràfic. En el cas concret de les taules, cal prescindir de qualsevol línia vertical per separar les columnes corresponents. Les imatges s'han d'enviar a part, en format tif o jpg, i han de tenir una resolució de 300 píxels/polzada, amb una mida mínima de 10 cm d'ample.

 12. Totes les referències de la bibliografia han de tenir la seva correspondència en el text, i també tota manifestació expressada en el text com a pertanyent a un altre autor/a ha de tenir la seva correspondència en la bibliografia.

 13. Les cites de llibres i articles en el text han d'aparèixer al cos del text i no en notes a peu de pàgina. Es faran indicant-se entre parèntesi el cognom de l'autor/a en minúscules, seguit de l'any i la pàgina de la publicació. Ex.: (Bourdieu, 2000:31). Si dos o més documents tenen el mateix autor/a i any, es distingiran entre si amb lletres minúscules a continuació de l'any i dins del parèntesi (Cote, 1985a). Els documents amb dos autors se citen pels seus primers cognoms units per "y" (Newton y Norris, 2000). Per als documents amb més de dos autors s'abreujarà la cita indicant només el cognom del primer autor seguit de "et al.".

 14. Les referències bibliogràfiques s'han de posar al final del text, seguint l'ordre alfabètic d'autors i segons les formes establertes següents:

   a) En cas d'autors múltiples: primer autor: cognom/nom; autors restants: cognom/nom. Si no són més de tres autors, cal esmentar-los a tots; si són més de tres, cal posar el primer i després (et al.).

   b) Any de publicació entre parèntesis.

   c) Títol de l'article o d'un capítol d'un llibre entre cometes i del llibre en cursiva. El nom de la revista també anirà en cursiva.

   d) Lloc de publicació, editorial o nom de la revista, número i pàgines que comprèn.

   e) DOI (identificador d'objecte digital) que l'identifiqui.

  Com a referència, es poden esmentar els exemples il•lustratius següents:

  * Referències de llibres:

   Inglehart, Ronald (1997). Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press.

   Campbell, Angus et al. (1960). The American Voter. New York: Wiley.

  * Referències a capítols de llibres:

   Newton, Kenneth y Norris, Pippa (2000): “Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance?”. En: S. Pharr y R. Putnam (eds.). Disaffected Democracies: What´s Troubling the Trilateral Countries?. Princeton: Princeton University Press.

  * Referències a articles de revistes:

   Clarke, Harold D.; Dutt, Nitish y Kornberg, Allan (1993). “The Political Economy of Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies”. Journal of Politics, 55(4): 998-1021. doi: 10.2307/2131945

  * Referències d'Internet:

   Green, Melanie; Krosnick, Jon A. y Holbrook, Allyson L. (2001): The Survey Response Process in Telephone and Face-to-Face Surveys: Differences in Respondent Satisficing and Social Desirability Response Bias (en linea). http://www.clas.ufl.edu/users/kenwald/pos6757/spring02/tch62.pdf, acceso 1 de abril de 2011.

 15. Els autors han de declarar, si escau, suport o finançament de la investigació.

 16. La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) manifesta el seu compromís amb les polítiques de gènere que vetllen per la paritat entre dones i homes. La revista té com a objectius:

  a) Equilibrar el nombre de dones i homes que conformen els diversos òrgans editorials, així com garantir que el 50% de les avaluacions siguin fetes per dones;

  b) Complir amb les directius del llenguatge inclusiu, per al que se’n recomana els autors la utilització durant la redacció dels articles seguint les directius de la igualtat de gènere que al·ludeixen a l’ús indistintament dels dos sexes, així com l’ús de genèrics;

  c) Evitar estereotips i prejudicis en matèria de gènere, delimitant aquesta variable en els resultats sense afegir connotacions que pogueren mostrar diferències o tractaments desiguals durant l’exposició.


 17. 1 http://ec3.ugr.es/in-recs/grupoinvest enllaç continguts d'interès, o http://www.accesowok.fecyt.es enllaç saps què has de fer per identificar les teves publicacions científiques). En aquestes pàgines web es pot obtenir informació sobre quin és el nom de ploma que millor convé a un autor per minimitzar la pèrdua de citacions, segons si té cognoms compostos, partícules d'enllaç, etc.
CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · Espanya | adreça electrònica: cis@cis.es