Reis - Revista Española de Investigaciones Sociológicas

CIS

Busca rápida

Busca avanzada

Instrucións aos autores


A Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) ten por obxecto difundir traballos académicos inéditos no ámbito da socioloxía, a ciencia política e ciencias sociais afíns, sempre que o seu contido contribúa ao mellor coñecemento da sociedade, a política ou a metodoloxía de investigación social.

Antes de enviar un manuscrito para a súa avaliación, pregámoslle que verifique que o seu contido se axusta aos obxectivos expostos. Os manuscritos fóra deste ámbito temático poderán ser rexeitados sen que se proceda á súa avaliación.

 1. Os traballos poderán presentarse, para a súa avaliación, en español ou inglés. Todos os artigos avaliados e aprobados publicaranse en ambos os dous idiomas na edición electrónica da revista. A edición en papel só publicará artigos en español.

 2. A REIS acepta para a súa publicación os seguintes tipos de manuscritos:

   a) Artigos: deberán ser traballos de investigación orixinais, de carácter teórico ou empírico, cun axeitado desenvolvemento teórico ou analítico e ter o formato habitual das revistas científicas especializadas.

   b) Notas de investigación: deberán informar brevemente de achados singulares, novas achegas, replicación de achados ou engadidos á literatura científica que xustifiquen a súa publicación sen a extensión e desenvolvemento teóricos ou o detalle analítico requirido aos artigos.

   c) Notas sobre o Banco de Datos do CIS: deberán presentar traballos nos que se realice unha explotación e análise de tendencias de evolución sobre temas de actualidade e interese sociolóxico ou politolóxico, empregando o Banco de Datos do CIS.

   d) Ensaios bibliográficos: analizarán dous ou máis publicacións recentes sobre o mesmo tema; poderán ter notas a pé de páxina e referencias bibliográficas ao final.

   e) Crítica de libros: serán traballos ensaísticos que analicen novidades editoriais de interese académico e científico.

 3. Recepción de manuscritos: para presentar manuscritos orixinais á REIS, débese acceder ao sitio Web dedicado a esta revista na plataforma ScholarOne:

  http://mc04.manuscriptcentral.com/reis

  A recepción de manuscritos realizarase só a través da plataforma ScholarOne. Non se admite o envío de orixinais a través de mensaxes de correo electrónico. Pódense dirixir dúbidas ou consultas relativas ao proceso de presentación de manuscritos ao enderezo de correo electrónico consejo.editorial@cis.es.

 4. O envío de manuscritos presupón, por parte dos autores, o coñecemento e aceptación destas instrucións así como das normas editoriais.

 5. O autor do envío ou remitente será o destinatario de todas as comunicacións que emita a Secretaría da REIS, a través do sistema ScholarOne, relacionadas coa proposta. Deberá darse de alta no sistema, rexistrándose como autor e cumprindo os campos indicados como obrigatorios. Esta persoa farase responsable, no caso de que existan varios autores, de contactar cos seus colaboradores e de facilitar á Secretaría da REIS a información necesaria sobre estes, facéndose responsable dos posibles conflitos sobre a autoría do manuscrito. Se se desexa cambiar o autor destinatario das comunicacións, deberá solicitarse explicitamente.

 6. Os traballos han de ser inéditos en calquera lingua. Con todo, a revista acepta artigos previamente publicados en anais de conferencias, sempre que a súa calidade o xustifique. O autor afirma no artigo que se publicou previamente.

  Será responsabilidade do autor/a informar sobre a situación dos dereitos de autor. Para os efectos do estipulado nos artigos 138-143 da Lei de propiedade intelectual respecto ás accións e procedementos que poidan emprenderse contra quen infrinxa os dereitos de propiedade intelectual, a publicación dun traballo que atente contra os devanditos dereitos será responsabilidade do autor/a.

 7. Deberán enviarse dúas versións do manuscrito::

   a) Unha versión tal e como o autor desexaría que se publicase.

   b) Unha anonimizada, isto é, na que se supriman todas as referencias que permitan a identificación directa do autor ou inferir a súa identidade.

   c) En todo caso, a Secretaría da REIS revisará a anonimización dos manuscritos.

 8. Achegarase unha breve nota biográfica do autor/a ou autores, de non máis de 150 palabras por cada persoa. En calquera caso, haberán de constar:

   a) O nome completo.1.

   b) A filiación institucional, que se dará en orde decrecente; isto é, primeiro a institución xeneral (entidade principal) seguido da institución ou institucións subordinadas (departamentos, etc.) na orde de dependencia orgánica que teñan. Indicarase a cidade (aínda que o nome da institución xa o inclúa) e o país. Empregarase o nome completo e oficial da institución.

   c) Un enderezo de correo electrónico.

  A Secretaría da REIS resérvase o dereito de publicar un resumo da devandita nota biográfica conforme os usos das revistas especializadas.

 9. En canto ao formato do manuscrito que se envía a través do sistema ScholarOne, deberanse ter en conta as seguintes indicacións:

  a) Os “artigos”, “notas de investigación” e “notas sobre o banco de datos do CIS” levarán o título primeiro en español e despois en inglés. O título deberá reflexar o contido do artigo ou nota. Non se recomenda empregar títulos con máis de 10 palabras. Poderanse empregar subtítulos, pero en ningún caso incluirán abreviaturas.

  b) Os traballos irán precedidos dun breve resumo de entre 100 e 130 palabras, que terá unha versión en español e outra en inglés, sendo ambas as dúas de idéntico contido. O resumo debe expoñer con claridade a finalidade do estudo ou investigación (obxectivos); os procedementos básicos (métodos); os principais achados (resultados), e as conclusións máis relevantes, así como resaltar os aspectos novos e importantes do estudo.

  c) Baixo o resumo engadiranse entre 4 e 8 palabras clave en español coa súa correspondente tradución en inglés. A ser posible usaranse termos internacionalmente aceptados en socioloxía e ciencia política ou, no seu defecto, termos internacionalmente aceptados nas devanditas disciplinas científicas.

  d) Tras as palabras clave, incluirase o texto do manuscrito proposto que, en todo caso, haberá de aterse ás seguintes características:

   - Os "artigos" terán unha extensión máxima de 9.000 palabras, incluídos título, resumos, palabras clave, táboas, bibliografía e notas ao pé de páxina.

   - As “notas de investigación” e as “notas sobre o banco de datos do CIS” terán unha extensión máxima de 5.000 palabras en total, incluíndo título, resumos, palabras clave, táboas, bibliografía e notas ao pé.

   - Os "ensaios bibliográficos" terán unha extensión máxima de 3.500 palabras.

   - As "críticas de libros" terán unha extensión máxima de 2.500 palabras. Nelas deberase especificar o autor, título, editorial, lugar e data de publicación da obra analizada, así como o nome, os apelidos e o enderezo de contacto do autor da crítica.

 10. No que se refire ao estilo do texto do manuscrito que se envía, débese:

   a) Empregar un só tipo e tamaño de letra: Times New Roman 12.

   b) Non xustificar o texto.

   c) Non sangrar o comezo dos parágrafos.

   d) Todas as abreviaturas estarán descritas a primeira vez que se mencionen.

   e) As notas irán a pé de páxina.

 11. Todas as táboas e gráficos estarán numeradas correctamente (números romanos para as táboas e números arábigos para os gráficos) e presentadas unha en cada folla, ao final do documento. Han de ter un título conciso que permita entender o contido da táboa ou gráfico. No caso concreto das táboas, debe prescindirse de calquera liña vertical para separar as columnas correspondentes. As imaxes haberán de enviarse á parte, en formato TIF ou JPG e deberán ter unha resolución de 300 píxeles/polgada, cun tamaño mínimo de 10 cm de ancho.

 12. Todas as referencias da bibliografía deben ter a súa correspondencia no texto, así como toda manifestación expresada no texto como pertencente a outro autor/a debe ter a súa correspondencia na bibliografía.

 13. As citas de libros e artigos no texto aparecerán no corpo do texto e non en notas a pé de páxina. Faranse indicándose entre paréntese o apelido do autor/a en minúsculas, seguido do ano e páxina da publicación. Ex.: (Bourdieu, 2000:31). Se dous ou máis documentos teñen o mesmo autor/a e ano, distinguiranse entre si con letras minúsculas a continuación do ano e dentro da paréntese (Coté, 1985a). Os documentos con dous autores cítanse polos seus primeiros apelidos unidos por "e" (Newton e Norris, 2000). Para os documentos con máis de dous autores abreviarase a cita indicando soamente o apelido do primeiro autor seguido de "et al.".

 14. As referencias bibliográficas poñeranse ao final do texto, seguindo a orde alfabética de autores e segundo as seguintes formas establecidas:

   a) En caso de autores múltiples: primeiro autor: apelido/nome; restantes autores: apelido/nome. Se non son máis de tres autores, hai que mencionalos a todos; se son máis de tres, hai que poñer ao primeiro e logo (et al.).

   b) Ano de publicación entre paréntese.

   c) Título do artigo ou dun capítulo dun libro entre comiñas e do libro en cursiva. O nome da revista tamén irá en cursiva.

   d) Lugar de publicación, editorial ou nome da revista, número e páxinas que comprende.

   e) DOI (identificador de obxecto dixital) que o identifica.

  Como referencia, pódense citar os seguintes exemplos ilustrativos:

  * Referencias de libros:

   Inglehart, Ronald (1997). Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press.

   Campbell, Angus et al. (1960). The American Voter. Nueva York: Wiley.

  * Referencias a capítulos de libros:

   Newton, Kenneth y Norris, Pippa (2000). “Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance?”. En: S. Pharr y R. Putnam (eds.). Disaffected Democracies: What´s Troubling the Trilateral Countries?. Princeton: Princeton University Press.

  * Referencias a artigos de revistas:

   Clarke, Harold D.; Dutt, Nitish y Kornberg, Allan (1993). “The Political Economy of Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies”. Journal of Politics, 55(4): 998-1021. doi: 10.2307/2131945

  * Referencias de Internet:

   Green, Melanie; Krosnick, Jon A. y Holbrook, Allyson L. (2001): The Survey Response Process in Telephone and Face-to-Face Surveys: Differences in Respondent Satisficing and Social Desirability Response Bias (en linea). http://www.clas.ufl.edu/users/kenwald/pos6757/spring02/tch62.pdf, acceso 1 de abril de 2011.

 15. Os autores deben declarar, se é o caso, soporte ou financiamento da investigación.

 16. A Revista Española de Investigacións Sociolóxicas (REIS) manifesta o seu compromiso coas políticas de xénero que velan pola paridade entre mulleres e homes. A revista ten como obxectivos:

  a) Equilibrar o número de mulleres e homes que conforman os distintos órganos editoriais así como garantir que o 50% das avaliacións sexan realizadas por mulleres;

  b) Cumprir coas directrices da linguaxe inclusiva, polo que se recomenda aos autores a súa utilización durante a redacción dos artigos seguindo as directrices da igualdade de xénero que aluden ao uso indistintamente dos dous sexos así como o uso de xenéricos;

  c) Evitar estereotipos e prexuízos en materia de xénero, delimitando esta variable nos resultados sen engadir connotacións que puideran mostrar diferencias ou tratamentos desiguais durante a súa exposición.


 17. 1 http://ec3.ugr.es/in-recs/grupoinvest ligazón contidos de interese, ou http://www.accesowok.fecyt.es ligazón sabes que tes que facer para identificar as túas publicacións científicas). Nestas páxinas web pódese obter información sobre cal é o nome de pluma que mellor convén a un autor para minimizar a perda de citas, dependendo de se este ten apelidos compostos, partículas de ligazón, etc.
CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · España | correo electrónico: cis@cis.es